ค่าเป้าหมาย
การประเมินผล รายไตรมาส
(A1/B1)*100000 17.00
  GIS
  Chart
  Table
รหัสพื้นที่ พื้นที่

A1

B1

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4